Dostawa GRATIS od 100 zł!

Dostawa GRATIS przy zamówieniu powyżej 100 zł!

Regulamin Klubu Nicole

1. Terminologia:
1.1. Smart Klub Nicole to nazwa Klubu.
1.2. Cena dla członka Klubu (Klubowicza) – cena zawierająca możliwe rabaty, ustalana przez Eurokotrę d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja, w dalszej treści Eurokotra. Informacje o cenie dla członka Klubu są im podawane za pośrednictwem: strony internetowej, korespondencji mailowej, czy sklepu internetowego. Cena dla członka Klubu jest mniejsza o 35% od ceny podstawowej.
1.3. Cena podstawowa ustalana jest przez Eurokotrę. Jest to cena sprzedaży produktów Nicole, oferowana osobom, które nie są członkami Klubu. Cena podstawowa nie zawiera ewentualnych rabatów, czy promocji, choć te mogą być również publikowane.
1.4. Członek Klubu (Klubowicz) – osoba fizyczna współpracujący z Eurokotrą na podstawie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
1.5. ID Członka Klubu (Kod) – unikalny numer członka Klubu.

2. Kodeks etyczny:
2.1. Kodeks etyczny reguluje relacje pomiędzy firmą Eurokotra, a członkami Smart Klubu Nicole oraz między Członkami Smart Klubu Nicole wzajemnie. Na jego podstawie członek Smart Klubu Nicole jest zobowiązany do:
2.1.1. Poszanowania wszelkich zasad uczestnictwa w Klubie Nicole wynikających z Formularza zgłoszeniowego i Regulaminu.
2.1.2. Kierowania się w relacjach z innymi osobami, innymi Klubowiczami, należytego traktowania, szacunku i zaufania.
2.1.3. Dbania o dobre imię firmy Eurokotra i marki Nicole oraz do zachowania poufności informacji przeznaczonych jedynie do użytku członków Smart Klubu Nicole.
2.1.4. Powstrzymania się od posługiwania się niedozwoloną reklamą porównawczą, w której produkty Nicole są porównywane do produktów lub usług konkurencji.
2.1.8. Świadomego działania dostosowanego do zajmowanej pozycji w Klubie, z poczuciem odpowiedzialności za naruszenie lub niestosowanie zasad współpracy z Eurokotrą.
2.1.9. Przestrzegania obowiązującego prawa oraz innych przepisów i regulacji krajowych oraz międzynarodowych, o ile znajdują zastosowanie w przypadku członka Smart Klubu Nicole.
2.1.10. Poszanowania decyzji podejmowanych przez Eurokotrę w sprawie członka Smart Klubu Nicole, a które wynikają z jego działań lub zaniechań lub są podejmowane w celu ochrony dobra bądź interesów osób trzecich i Eurokotry.
2.1.11. Rozwiązywania kwestii spornych na zasadzie konsensusu i współpracy, mając na uwadze dobro oraz wizerunek Nicole i Eurokotra.

3. Członkostwo w Smart Klubie Nicole
3.1. Członkiem Smart Klubu Nicole może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która wypełniła Formularz zgłoszeniowy.
3.1.1. Eurokotra może wyrazić zgodę na członkostwo w Smart Klubie Nicole osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 lat, pod warunkiem dostarczenia przez te osoby pisemnej zgody na ich rejestrację i członkostwo w Smart Klubie Nicole, wyrażonej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
3.2. Formularz zgłoszeniowy potwierdzający członkostwo w Smart Klubie Nicole można wypełnić i przesłać drogą internetową na stronie internetowej Smart Klubu Nicole. Członkostwo w Smart Klubie Nicole uzyskuje się w momencie wprowadzenia danych kandydata do bazy Klubowiczów. Z chwilą uzyskania statusu Członka Klubu zostaje nadany indywidualny numer ID, a Klubowicz uzyskuje prawo do nabywania produktów Nicole w cenie dla Członka Klubu.
3.3. Potwierdzeniem członkostwa w Smart Klubie Nicole jest otrzymanie numeru ID.
3.4. Eurokotra ma prawo odmówić członkostwa w Smart Klubie Nicole lub odmówić realizacji zamówienia bez podawania uzasadnienia swojej decyzji, w szczególności zaś jeśli:
– osoba ubiegająca się o członkostwo była już członkiem Smart Klubu Nicole i w sposób rażący naruszyła postanowienia Regulaminu Klubu lub zasady dobrych praktyk wynikające ze współpracy z Eurokotrą;
– osoba ubiegająca się o członkostwo ma już status członka Smart Klubu Nicole.
3.5. Członek Smart Klubu Nicole może uzyskać tylko jeden unikalny numer ID.
3.6. Co do zasady osoby fizyczne będące członkiem Smart Klubu Nicole podejmują wszelkie działania związane ze współpracą z Eurokotrą osobiście.
3.11. Członek Smart Klubu Nicole jest zobowiązany do każdorazowego informowania w formie pisemnej o zmianach danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym lub danych przekazanych do wiadomości Eurokotry. Zaniechanie tego kroku skutkować będzie uznaniem wszelkich czynności przeprowadzonych za pośrednictwem posiadanych danych za obowiązujące i prawnie skuteczne.

4. Zasady i warunki działalności w Smart Klubie Nicole
4.1. Zasady Ogólne:
4.1.1. Podstawą działalności Członków Smart Klubu Nicole jest dobrowolne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, przy czym działalność ta jest prowadzona na własny rachunek i ryzyko.
4.1.2. Członek Klubu nabywa produkty Nicole na potrzeby własne.
4.1.3. Oprócz wypełnienia Formularza zgłoszeniowego członka Smart Klubu Nicole nie wiążą z Eurokotrą żadne inne stosunki prawne, w szczególności zaś te wynikające z przepisów prawa pracy ani żadne inne umowy, chyba że takowe zostały zawarte na podstawie odrębnych ustaleń pisemnych.
4.1.4. Członek Smart Klubu Nicole uzyskuje indywidualny numer identyfikacyjny ID, pod którym zostaje zarejestrowany i podejmuje współpracę z Eurokotrą.
4.1.5. Eurokotra ma prawo zablokowania numeru ID członka Klubu. ID zostaje w takim wypadku w gestii Eurokotry i do jej dyspozycji. Eurokotra może przywrócić ID Klubowiczowi, może wykreślić dane ID wedle swojego uznania lub dokonać innych dyspozycji, jeżeli leży to w interesie spółki lub innych Klubowiczów.
4.1.6. ID członka Klubu nadany osobie fizycznej może być przedmiotem dziedziczenia, przy czym musi zostać wyznaczona jedna osoba z grona spadkobierców (za pośrednictwem orzeczenia sądu lub wspólnego oświadczenia notarialnego wszystkich spadkobierców). Wniosek o przeniesienie praw do ID należy złożyć w formie pisemnej w terminie 3 miesięcy od daty śmierci członka Smart Klubu Nicole.
4.1.7. Eurokotra nie upoważnia członków Klubu do prowadzenia jakichkolwiek działań będących w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu oraz naruszających warunki współpracy z Eurokotrą pod rygorem wykluczenia z grona członków Smart Klubu Nicole.
4.1.8. Członkowie Smart Klubu Nicole, zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Eurokotra nie ponosi odpowiedzialności wobec członków Klubu ani osób trzecich za zaniechania lub działania Klubowiczów skutkujące naruszeniem obowiązującego prawa. Eurokotra nie świadczy w tym ani w żadnym innym zakresie żadnych usług doradczych, pomocy prawnej, usług finansowych, doradztwa podatkowego w stosunku do członków Klubu.
4.1.9. Członkowie Smart Klubu Nicole mają prawo używania określenia „członek Smart Klubu Nicole”.
4.1.10. Członek Smart Klubu Nicole zobowiązuje się do nie działania na szkodę Eurokotry, do powstrzymania się od wszelkich działań na szkodę jej wizerunku, w szczególności zaś do nierozpowszechniania informacji, które mogłyby postawić w niekorzystnym świetle Eurkotorę lub inne podmioty i doprowadzić do bezprawnego wykorzystania nazw ich produktów.
4.1.11. W przypadku przeprowadzania przez Eurokotrę dodatkowych akcji promocyjnych, programów lojalnościowych lub innych działań marketingowych nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają szczegółowe regulaminy poszczególnych działań promocyjnych.

4.2. Zasady działalności w Klubie Nicole:
4.2.1. Członek Smart Klubu Nicole nabywa produkty po cenie dla członka Klubu. Informacje o cenie dla członka Klubu są im podawane za pośrednictwem: strony internetowej, korespondencji mailowej, czy sklepu internetowego. Cena dla członka Klubu wyrażana jest w formie upustu w wysokości 35%.
4.2.2. Członek Smart Klubu Nicole jest zobowiązany do terminowego odbierania przesyłek z zamówionymi produktami Nicole oraz terminowego regulowania należności. W przypadku nieodebrania przesyłki na czas członek Klubu zostanie obciążony kosztami jej zwrotu do nadawcy.
4.2.11. Członek Smart Klubu Nicole, będący osobą fizyczną, a który dokonał zakupów produktów Nicole na odległość (za pośrednictwem Internetu, telefonu, itp.) może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki od Eurokotry poinformować o odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej konkretnej zwartości przesyłki pod warunkiem dokonania zwrotu nienaruszonych towarów na własny koszt. Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane do Eurokotry przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie. Członek Smart Klubu Nicole, ma dodatkowo 14 dni kalendarzowych na zwrot zamówionego przez siebie towaru. Okres ten jest liczony od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy suma zapłacona przez Klubowicza, pomniejszona o koszty transportu zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Eurokotra zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty do czasu otrzymania zwróconego towaru.

4.4. Zasady sprzedaży Produktów Nicole:
4.4.1. Produkty Nicole sprzedawane są w formie sprzedaży bezpośredniej rozumianej jako sprzedaż realizowana wyłącznie na rzecz końcowych użytkowników tych produktów. Produkty Nicole nie mogą być dystrybuowane w sposób inny niż określony powyżej, chyba że odrębne ustalenia w postaci umowy pisemnej z Eurokotrą będą stanowić inaczej.
4.4.2. Produkty Nicole nabywane przez członków Klubu odpowiadają normom bezpieczeństwa i zasadom rejestracji obowiązującym w państwie sprzedaży. Eurokotra nie ponosi odpowiedzialności za szkody i roszczenia powstałe w wyniku lub w związku ze sprzedażą trans graniczną prowadzoną na obszarze innych państw.
4.4.3. Eurokotra nie ponosi odpowiedzialności za zmiany asortymentu bądź jego ograniczenia lub wyłączenie z dostępności, także za te powstałe już po złożeniu zamówienia, ale jeszcze przed jego realizacją.
4.4.4. Eurokotra zastrzega sobie prawo zmiany cen podstawowych i cen dla członka Klubu poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej lub innych dostępnych kanałach informacyjnych.

5. Zagadnienia finansowe
5.1. Za sprzedaż produktów Nicole Eurokotra wystawia członkom Klubu Nicole dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
5.2. Sprzedaż produktów Nicole prowadzona jest po cenach podstawowych ustalanych i publikowanych przez Eurokotrę oraz po specjalnych cenach dla członka Klubu.
5.3. O ile zaistnieje konieczność uiszczenia należności na rzecz członka Klubu, wszelkie płatności zostaną zrealizowane przelewem na rachunek bankowy uprzednio wskazany przez Klubowicza. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za udostępnienie Eurokotrze prawidłowych danych dotyczących rachunku, niezbędnych do dokonania przelewu.

6. Ustanie członkostwa w Smart Klubie Nicole
6.1. Członek Smart Klubu Nicole może w każdym momencie złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa z zachowaniem tygodniowego okresu wymówienia.
6.2. Eurokotra ma prawo wymówienia członkostwa Klubowiczowi z ważnych powodów w formie pisemnej (emailem) ze skutkiem natychmiastowym.
6.3. Jeżeli członek Smart Klubu Nicole cofnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych współpraca ulega zakończeniu z dniem otrzymania przez Eurokotrę stosownego oświadczenia w formie pisemnej.
6.4. Naruszenie praw i obowiązków Członka Smart Klubu Nicole wynikające z Formularza zgłoszeniowego i Regulaminu skutkuje automatycznym usunięciem z grona członków Smart Klubu Nicole.
6.5. Osoba, która przestała być członkiem Smart Klubu Nicole na skutek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu współpracy, złożeniu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskutek naruszenia Regulaminu, lub zasad współpracy z Eurokotrą może złożyć wniosek o przywrócenie do grona Smart Członków Klubu Nicole po upływie 6 miesięcy, chyba że Eurokotra zdecyduje inaczej ze względu na wyjątkowe okoliczności.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę współpracy pomiędzy Eurokotrą, a członkiem Smart Klubu Nicole.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
7.3. W przypadku stwierdzenia nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z punktów Regulaminu pozostałe punkty pozostają ważne i obowiązujące. Zakłada się, że w miejsce postanowień nieważnych i nieskutecznych wprowadza się postanowienia ważne i skuteczne, i które w możliwie najbardziej bezpośredni sposób stanowić będą realizację tych postanowień, które okazały się nieważne i nieskuteczne.
7.4. Eurokotra zachowuje prawo do dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, których każdy członek Smart Klubu Nicole zostanie poinformowany drogą pisemną. Za ważne przyczyny uznaje się przede wszystkim wymóg dokonania zmian ze względu na zmianę obowiązujących przepisów prawa.
7.5. Członek Smart Klubu Nicole będzie miał prawo pisemnie odmówić wyrażenia zgody na zmiany zaproponowane w Regulaminie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o dokonaniu zmian. Brak pisemnego oświadczenia o braku wyrażenia zgody będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Odmowa wyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie, złożona w regulaminowym terminie będzie skutkować wykreśleniem z bazy członków Smart Klubu Nicole.

Zagrzeb, 05.01.2017

Perfumy Nicole Walentynkowa promocjap a