Dostawa GRATIS od 100 zł!

Dostawa GRATIS przy zamówieniu powyżej 100 zł!

Regulamin usługi Newsletter

obowiązujący od dnia 01 stycznia 2022 roku.

Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
Usługa Newsletter udostępniana jest przez AF Commerce z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5262381394, REGON 364204232, zwaną dalej „AF Commerce”.
Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy: AF Commerce; ul. Klimczaka 1; 02-972 Warszawa,
2) adres poczty elektronicznej: klub.nicole.pl@eurokotra.com,
3) numer telefonu: 601313609.
W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez AF Commerce informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oferowanych przez AF Commerce.
Newsletter wysyłany jest rzadziej niż co siedem dni.
Każdy Newsletter zawiera:
1) informację o AF Commerce z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera,
2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 
Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.sklep-nicole.pl:
1) podanie imienia Użytkownika,  
2) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
3) nieobowiązkowe podanie daty urodzenia Użytkownika,
4) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
5) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
6) na e-mail adres podany w zgłoszeniu wyślemy Ci link do potwierdzenia subskrypcji usługi Newsletter,
7) potwierdzisz rejestracje e-mailem klikając link potwierdzający subskrypcję z pkt. 6),
8) na e-mail adres podaany w zgłoszeniu wyślemy Ci e-mail zawierający kod rabatowy do jednorazowego użytku na zakup perfum Nicole w sklepie internetowym www.sklep-nicole.pl. Minimalne zamówienie wynosi 50zł. Kod rabatowy nie jest ograniczony czasowo.
Powyższe powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, imienia oraz adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AF Commerce. Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres: AF Commerce; ul. Klimczaka 1; 02-972 WarszawaAdministrator, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, jest również dostępny pod adresem: klub.nicole.pl@eurokotra.com.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter.
Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
Dane osobowe Użytkowników przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do innych osób trzecich.
Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Rezygnuję z Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera.
W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres klub.nicole.pl@eurokotra.com,
2) telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 601 31 36 09,
3) listownie na adres pocztowy: AF Commerce; ul. Klimczaka 1; 02-972 Warszawa.
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, AF Commerce zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
AF Commerce zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej https://sklep-nicole.pl/regulamin-uslugi-newsletter/ >>> wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej samej stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://sklep-nicole.pl/regulamin-uslugi-newsletter/ >>> w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej >>> .

Dołącz do nas!

Zostań odbiorcą newslettera i wykorzystaj 10% zniżki na pierwsze zakupy.
  • weź udział w zamkniętych promocjach tylko dla odbiorców newslettera
  • dowiedz się pierwszy o nowościach
  • śledź najnowsze trendy
  • korzystaj z sezonowych obniżek
Zapisz się na bezpłatny newsletter, dzięki temu uzyskasz dostęp do najnowszych wiadomości na temat naszych ofert. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
Perfumy Nicole Walentynkowa promocjap a